Poliisihallitus on 16.9.2021 kieltänyt Eurosport SAS (Eurosport) -yhtiötä markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen Eurosport 1 -televisiokanavalla.

Kielto on voimassa kolme kuukautta, ja sitä on noudatettava 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Poliisihallituksen tietojen mukaan Eurosport on saanut päätöksen tiedoksi 28.9.2021. 

Kiellon tehosteeksi Poliisihallitus on asettanut Eurosportille 800 000 euron uhkasakon. Päätös ei ole lainvoimainen.

Poliisihallitus on havainnut yhtiön Suomessa esitetyllä Eurosport 1 -televisiokanavalla rahapelien markkinointia. Rahapelien markkinointia on esiintynyt säännöllisesti, runsaasti ja jo useamman vuoden ajan. Rahapelimarkkinointia on toteutettu mainoksina tv-lähetysten mainostauoilla. 

– Lainsäädäntömme mukainen valvontaprosessi antaa yrityksille mahdollisuuden korjata toimintaansa ja tulla kuulluiksi, Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén kertoo.

Eurosport on kuitenkin jatkanut viranomaisen lainvastaiseksi katsomaa markkinointia useista kehotuksista huolimatta. 

Poliisihallitus katsoo, että rahapelimainonta kanavalla on suunnattu Manner-Suomeen ja siellä oleskeleville kuluttajille. Mainonnassa tunnistautumisvaihtoehdoiksi on esimerkiksi esitetty suomalaisten pankkien pankkitunnuksia. Lisäksi kyseessä olevat rahapelimainokset on toteutettu pääasiassa suomen kielellä ja ne on esitetty Suomeen suunnattujen televisiolähetysten mainostauoilla.

Rahapelimainonnassa on myös hyödynnetty julkisuuden henkilöä, jonka tunnettuus rajoittuu kansallisesti Suomeen sekä viitattu vastuullisen pelaamisen osalta Peluuriin, jonka toiminnassa ehkäistään rahapelihaittoja Suomessa.

Valvontaprosessi tehoaa usein jo ennen kieltopäätöksen antamista

Ennen markkinointikiellon antamista Poliisihallitus on antanut yhtiölle lausunnon rahapelimarkkinoinnista ja huomauttanut yhtiötä siitä, että Manner-Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien markkinointiin. Poliisihallitus totesi lausunnossaan muun muassa, että kanavalla esiintynyt rahapelien markkinointi rikkoo Suomen kansallista lainsäädäntöä siitä huolimatta, että markkinointia toteutetaan Suomen rajojen ulkopuolelta käsin. Eurosport ei ole antanut Poliisihallituksen maaliskuussa 2021 antamaan lausuntoon vastausta. 

– Valvonnan lähtökohtana on koko keinovalikoiman käyttäminen lievemmistä kovempiin, Sirén toteaa. Viranomaisena otamme huomioon toisen osapuolen näkemykset. Tarvittaessa kiellämme lainvastaiseksi katsomamme toiminnan, Sirén kertoo. 

Usein valvontaprosessi tehoaakin jo viranomaisen esittäessä kantansa toiminnan lainvastaisuudesta. Tv-yhtiöiden kanssa erimielisyyttä on ollut erityisesti EU-oikeuden vaikutuksesta toiminnan lainvastaisuuteen. Poliisihallitus on Eurosportin lisäksi kohdistanut toimenpiteitä kahteen muuhun kansainväliseen tv-yhtiöön. Toinen yhtiöistä on lopettanut Suomeen kohdistuvan rahapelien markkinoinnin. Toista yhtiötä kohtaan valvontatoimenpiteet ovat yhä kesken.

Puuttuminen lainvastaiseen rahapelitoimintaan ja -markkinointiin on Poliisihallituksen lakiin kirjattu tehtävä 

Arpajaislain mukaan arpojen myyminen tai välittäminen muun kuin Veikkaus Oy:n toimeenpanemaan rahapeliin sekä tällaisten arpajaisten markkinointi ovat kiellettyjä.

Poliisihallitus vastaa arpajaisten toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta ja voi kieltää rahapelin lainvastaisen toimeenpanon ja markkinoinnin. Suomen rahapelijärjestelmän tavoitteena on estää ja vähentää rahapelihaittoja. Arpajaisten toimeenpanoa valvotaan arpajaisiin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten ehkäisemiseksi sekä arpajaisista aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi.

– Rahapelien markkinointi on arpajaislaissa tiukasti säänneltyä, jotta kuluttajia voidaan suojata rahapelihaitoilta. Rajat ylittävä arpajaislain vastainen rahapelien markkinointi pyrkii kasvattamaan rahapelaamista ja vaikuttaa Suomen rahapelijärjestelmän tavoitteiden toteutumiseen haitallisesti, Siren sanoo.