Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta rahapelijärjestelmästä. Uudessa järjestelmässä rahapelitoiminta olisi luvanvaraista, ja se sisältäisi kolme erilaista toimilupaa: yksinoikeustoimiluvan, rahapelitoimiluvan ja peliohjelmistotoimiluvan. Toimilupajärjestelmään liittyisi myös pelaajien rekisteröintiä, ikärajoja ja peliestoja koskevia säännöksiä.

Toimilupajärjestelmä ja valvonta

Toimiluvat myönnettäisiin määräajoiksi, ja niiden haltijoilla olisi velvollisuus suorittaa valtiolle korvaus. Valvontaviranomaisella olisi monipuoliset toimivaltuudet, kuten valvontamaksujen periminen ja mahdollisuus puuttua lainvastaiseen toimintaan hallinnollisin seuraamuksin.

Markkinointi ja sponsorointi

Uudessa laissa säädettäisiin myös rahapelien markkinoinnista ja sponsoroinnista. Markkinoinnin tulisi olla maltillista, ja se olisi kielletty alaikäisille suunnattuna. Sponsorointia koskevat sopimukset eivät saisi kohdistua alle 18-vuotiaisiin tai heidän tapahtumiinsa.

Sosiaali- ja terveysministeriön rooli

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraisi, tutkisi ja arvioisi rahapelejä ja niiden haittoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimeenpanee näitä tehtäviä ministeriön toimeksiannon mukaisesti. Pelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen voitaisiin myöntää valtionavustusta.

Esityksen aikataulu

Esitys liittyy valtion vuoden 2026 talousarvioon ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä. Rahapelilaki ja muut ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.1.2027. Toimilupien hakemista ja myöntämistä koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2026 alusta.

Uudet säännökset arpajaislaissa

Toimilupajärjestelmään siirtymisen vuoksi esityksessä ehdotetaan muutoksia myös arpajaislakiin, arpajaisverolakiin, tuloverolakiin, rikoslakiin ja eräisiin muihin lakeihin.

Pelaajien suojelu

Rahapelilakiin sisältyisi säännökset pelaajien rekisteröinnistä, henkilöllisyyden ja asuinpaikan todentamisesta, rahapelaamisen ikärajoista, pelitilin kautta tapahtuvasta pelaamisesta ja muista tunnistautuneena pelaamisesta koskevista rajoituksista sekä peliestoista.

Peliohjelmistotoimiluvat

Peliohjelmistojen toimittaminen edellyttäisi peliohjelmistotoimilupaa. Peliohjelmistotoimiluvan haltija saisi toimittaa peliohjelmistoja vain yksinoikeustoimiluvan haltijalle ja rahapelitoimiluvan haltijalle.

Lakiehdotuksen keskeiset kohdat

  1. Toimilupajärjestelmä: Yksinoikeustoimilupa, rahapelitoimilupa ja peliohjelmistotoimilupa.
  2. Valvonta: Valvontamaksut ja hallinnolliset seuraamukset.
  3. Markkinointi: Maltillinen markkinointi ja alaikäisten suojaaminen.
  4. Sponsorointi: Kielletty alle 18-vuotiaiden kanssa.
  5. Sosiaali- ja terveysministeriö: Seuranta, tutkimus ja arviointi rahapelien haittojen osalta.
  6. Pelaajien suojelu: Rekisteröinti, henkilöllisyyden todentaminen, ikärajat ja peliestot.
  7. Peliohjelmistot: Toimiluvat peliohjelmistojen toimittamiseen.

Lue tästä tarkempi ote